درنگی در روءیای خلوص؛ بازخوانی مکتب تفکیک
34 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » پاییز 1383 - شماره 33 (14 صفحه - از 179 تا 192)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ازآن رو که مکتب تفکیک برپایه اعتبار نصوص دینی، اعم از قرآن و سنت شکل گرفته و در مسیر فهم آن، بر استفاده از ظواهر نصوص، بدون تأویل تأکید می‏ورزد، و جدایی مشرب‏های معرفتی بشر را از معرفت وحیانی، مهم‏ترین شاخصه خود می‏داند، این نوشته و مانند آن، در چارچوب اهداف کلی نشریه جای دارند. و می‏توانند در نتقیح و ضابطه‏مند نمودن مباحث فقه الحدیثی سودمند باشند.